Regulamin płatności za obady

Regulamin
Rozliczania odpłatności za obiady i żywienia w internacie w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach.
1. Stołówka szkolna jest zorganizowanym przez Ośrodek miejscem wydawania i spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni. Do korzystania z posiłków uprawnieni są: wychowankowie Ośrodka, uczniowie szkół wchodzących w skład Ośrodka oraz pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni Ośrodka.
2. Wszyscy korzystający z obiadów oraz całodziennego wyżywienia zobowiązani są do regularnego wnoszenia opłat. Wysokość stawki obiadowej, całodziennego wyżywienia ustalana jest zarządzeniem dyrektora szkoły. Zasady ustalania wysokości stawki określają odrębne przepisy.
3. Zapisy na obiady dokonujemy do 26 dnia, każdego miesiąca, z wyłączeniem miesiąca grudnia.
4. Wpłata za obiady przez uczniów, nauczycieli, pracowników dokonywana jest w terminie do 10-go następnego miesiąca, w postaci przelewu / wpłaty na rachunek Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Tarnowskie Góry nr konta 09114010780000405470001001
na podstawie informacji podanej przez intendenta Ośrodka.
Wyjątek stanowią miesiące czerwiec i grudzień , gdzie wpłaty dokonywane są w danym miesiącu w terminie podanym przez intendenta.
5. Płatność za posiłki musi być zgodna z kwotą naliczoną przez intendenta.
6. Wpłata za wyżywienie wychowanków Ośrodka dokonywana jest w terminie do 15-go każdego miesiąca w postaci przelewu /wpłaty na rachunek Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach nr konta 79114010780000405470001002.
7. Wpłata za niewykorzystany pobyt dziecka w internacie Ośrodka, odliczana jest w następnym miesiącu.
W miesiącu grudniu wypłacana jest rodzicom,/opiekunom dziecka/.
8. Za prawidłowo dokonaną wpłatę, uznaje się opłacenie należności z podaniem wymaganych informacji w tytule przelewu:
-imię i nazwisko dziecka, nauczyciela, pracownika,
– miesiąc za który dokonywana jest wpłata.
9. Odliczenia za obiady dokonywane są w przypadku, gdy posiłek zostanie odwołany zgodnie z obowiązującymi zasadami tj. odwołania posiłków należy dokonać telefonicznie pod nr 32/285-30-15 lub osobiście u intendenta Ośrodka do godz. 9:00 danego dnia lub po godz. 9:00 na następne dni.
Wyjątek stanowią wyjazdy na wycieczki lub inne wyjazdy, które powinny być zgłaszane przez opiekunów grup, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
11 . Brak zgłoszenia nieobecności na obiedzie lub rezygnacji z posiłków w terminie wymienionym w pkt. 8.niniejszego regulaminu obciąża finansowo rodzica, /opiekuna prawnego dziecka/ pracownika, nauczyciela.
12. Ośrodek odmawia zapisania na obiady uczniów, którzy zalegają z wpłatami za poprzedni okres rozliczeniowy. W pierwszej kolejności dokonuje się wpłaty na poczet powstałych wcześniej zaległości.
13. W przypadku przedłużenia nieobecności dziecka na rodzicach/prawnych opiekunach/ciąży obowiązek powiadomienia o tym intendenta Ośrodka zgodnie z pkt. 8.
Przedłużenie nieobecności dziecka nie następuje automatycznie. Brak informacji powoduje przygotowanie posiłku w danym dniu.
14. W przypadku powrotu dziecka po dłuższej nieobecności w szkole, na rodzicach/prawnych opiekunach/ ciąży obowiązek powiadomienia o tym intendenta, w dniu powrotu dziecka do szkoły do godz. 9:00.
Nie zgłoszenie powoduje nie wpisanie dziecka na obiad.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2017.