STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna Dłoń” działa na rzecz wszystkich osób niepełnosprawnych, w tym  uczniów i absolwentów SOSW.

Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego

Prosimy o wpłaty 1,5% podatku

Numer KRS: 0000226055

Numer konta: 47 2030 0045 1110 0000 0319 0850

Celem Stowarzyszenia jest:
– działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz tworzenia im optymalnych warunków rozwoju, a także dążenie do ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
– tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi, umożliwiających godne życie w integracji z otwartym środowiskiem;
– organizowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, warsztatów terapii zajęciowej oraz innych form organizacyjnych zaspokajających różne potrzeby osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rehabilitacyjnych, usprawniających, wspierających oraz stymulujących rozwój fizyczny i umysłowy.

Dotychczasowa działalność stowarzyszenia:

  • Organizacja półkolonii zimowych i letnich
  • „Majówka na boisku”
  • Rodzinne pikniki profilaktyczne
  • Bieg Niepodległościowy – w ramach projektu „25 lat wolności” Fundacji im. Stefana Batorego,
  • „Turniej składania latawców i modeli samolotów”
  • Tarnogórski Przegląd Muzyki Klasycznej dla Dzieci i Młodzieży „Klasycznie – Artystycznie
  • Sport bez barier
  • Tarnogórski rajd pieszo – rowerowy
  • „Historia Polski”. Podróż/wycieczka edukacyjna „Królewskim szlakiem renesansu
  • „Chcę być bezpieczny na drodze – gra miejska”
 • „Letnia olimpiada sportowa”.

Od 2018 roku Stowarzyszenie prowadzi dofinansowany przez PFRON  Punkt konsultacyjno – terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Beneficjenci są objęci następującymi formami wsparcia: konsultacje pedagogiczne, logopedia, rehabilitacja, metoda audio-psycholingwistyczna TOMATISA, alternatywne metody komunikacji, zajęcia grupowe metodą Weroniki Sherborne, integracja sensoryczna, trening biofeedback,  zajęcia sportowe, trening umiejętności społecznych, bajkoterapia, ergoterapia oraz dogoterapia, integracja bilateralna, terapia dźwiękiem i wibracjami, zajęcia usprawniające funkcje poznawcze. W celu weryfikacji efektów wsparcia zaplanowano profil psychoedukacyjny E. Schoplera oraz zespoły terapeutyczne. Beneficjenci brali udział w zajęciach indywidualnych lub grupowych.

Więcej aktualnych informacji: www.pomocnadlon.org;  Facebook, 

Statut Pomocna Dłoń

Zarząd Stowarzyszenia:
– Edyta Morawska
– Joanna Waligóra
– Marta Wacławik
– Anna Pająk
– Janusz Majewski
– Andrzej Morawski

Komisja rewizyjna:
– Anna Kononiuk
– Anna Musialik-Nosal
– Aleksandra Kapol