NABÓR

Zapisywanie uczniów do szkół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym uczniowie przyjmowani są w ciągu całego roku kalendarzowego na podstawie orzeczeń  Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej   o potrzebie kształcenia specjalnego, do następujących typów szkół:

– Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna,

– Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1,

Uwaga!

Szkoły nie prowadzą rekrutacji elektronicznej. Dokumenty należy składać  w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Strzelców Bytomskich 7 w Tarnowskich Górach w godzinach pracy sekretariatu 7.00 – 15.00.

Wzory wniosków i oświadczeń można pobrać   ze zakładki BIP lub bezpośrednio u pedagoga/psychologa Ośrodka.

 1. Kryteria rekrutacji do wymienionych szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach.

Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna

Kryteria przyjmowania uczniów do szkoły:

 1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na etap edukacji w szkole podstawowej (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawności sprzężone).
 2. Wymagane dokumenty:
  1. wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły (według wzoru),
  2. aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do szkoły specjalnej,
  3. karta zdrowia oraz informacje o specjalistycznym leczeniu dziecka,
  4. dwie fotografie legitymacyjne,
  5. oświadczenia związane z ochroną danych osobowych.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1

Kryteria przyjmowania uczniów do szkoły:

 1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na etap edukacji w szkole przysposabiającej do pracy (niepełnosprawność intelektualna  w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawności sprzężone).

Do szkoły przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły (według wzoru),
  2. aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
  3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum,
  4. karta zdrowia oraz informacje o specjalistycznym leczeniu ucznia,
  5. dwie fotografie legitymacyjne,
  6. oświadczenia związane z ochroną danych osobowych.

Internat  Ośrodka

Internat Ośrodka  zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla wychowanków od poniedziałku do piątku. Osoby zainteresowane pobytem dziecka w internacie składają wniosek o przyjęcie ucznia do internatu.

Komisja rekrutacyjna.

 1.  Do szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego uczniowie przyjmowani są na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor.
 3. Rekrutację do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, przeprowadza komisja rekrutacyjna, której przewodniczącym jest wicedyrektor. W skład komisji wchodzi pedagog i psycholog. Przewodniczący komisji może do niej włączyć  nauczycieli specjalistów lub wychowawców, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Do zadań komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:

–  analiza przedkładanych dokumentów pod względem zgodności  z wymaganiami,

–  prowadzenie rejestru przyjętych dokumentów,

–  sporządzenie listy kandydatów przyjętych do szkół,

–  informowanie kandydatów o decyzjach komisji.