ZA ŻYCIEM

 

 

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy (WOKRO)

Powiat Tarnogórski zawarł porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki na organizację wieloaspektowej i kompleksowej pomocy niepełnosprawnemu dziecku w okresie od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.

Pomoc ta będzie dotyczyła także wsparcia rodziny dziecka. Zgodnie z postanowieniami porozumienia realizatorem tych działań od 1 września br. w powiecie tarnogórskim będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 7. Na podstawie zawartego porozumienia to właśnie ta placówka będzie pełnić rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno- Rehabilitacyjno- Opiekuńczego „WOKRO”. Zgodnie z zawartym porozumieniem na lata 2022-2026 ośrodek otrzyma na realizację zadania dotację celową w łącznej wysokości ponad 1,1 mln złotych.

Tarnogórski SOSW w ramach tego przedsięwzięcia będzie organizował między innymi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w okresie od urodzenia do czasu podjęcia nauki, dodatkowe wsparcie terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedówi innych specjalistów. Dodatkowo będą organizowane spotkania, konsultacje i wsparcie dla rodziców dziecka oraz prawnych opiekunów.

W ramach otrzymanych środków możliwy będzie również zakup pomocy dydaktycznych i szkoleń. Pomocą objęte zostaną dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności dzieci z uszkodzonym wzrokiem, słuchem, z niepełnosprawnością ruchową, umysłową, z autyzmem, z zaburzeniami zachowania, z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez zespół specjalistów posiadających odpowiednie przygotowanie do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju. Wśród specjalistów będzie między innymi pedagog, psycholog, logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta SI, dogoterapeuta, rehabilitant, fizjoterapeuta.

Zajęcia odbywać się będą w ośrodku, natomiast istnieje możliwość, że takie zajęcia będą mogły być prowadzone także w domu rodzinnym, po wcześniejszym ustaleniu prowadzenia zajęć z dyrektorem SOSW. W każdym przypadku nadrzędną wartością będzie dobro i wsparcie dziecka oraz jego rodziny.

Żeby zapisać się na zajęcia wczesnego wspomagania „WOKRO”, rodzic lub opiekun dziecka powinien złożyć pisemne podanie, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, a także potwierdzenie zameldowania dziecka na terenie powiatu.

 

Kontakt: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Tarnowskich Górach   
adres:
 ul. Strzelców Bytomskich 7,42-600Tarnowskie Góry
tel./fax sekretariat: 32 285-28-93, 384-14-13
koordynator: Anna Pająk, Beata Mazur
poczta elektroniczna: sekretariat2@soswtg.pl ; soswtg@poczta.onet.pl