Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski – organizacja uczniów szkoły obejmująca całą społeczność uczniowską. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Uczniowie mają prawo do przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów. Wyrażają  opinii  dotyczącej problemów młodzieży, branie udziału   w formowaniu przepisów wewnętrznych regulujących życie społeczności uczniowskiej.Możliwość przedstawienia Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów należy do zadań samorządu .Samorząd uczniowski ma za zadanie rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, organizowanie rozrywki.Organizowanie imprez o charakterze poważnym  i rozrywkowym ( za przebieg dyskotek, spotkań na terenie szkoły odpowiedzialny jest samorząd ).Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i środowisku uczniowskim.

W roku szkolnym 2016/2017 w ramach samorządu uczniowskiego odbyły  się:

  • wybory do samorządu uczniowskiego
  • dzień chłopaka
  • wróżby andrzejkowe
  • Mikołajki
  • zabawa karnawałowa