Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  DZIAŁAJĄCEJ W SPECJALNYM OŚRODKU  SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W TARNOWSKICH GÓRACH

 • Postanowienia ogólne
 1. Świetlica jest pozalekcyjną formą opiekuńczo-wychowawczą Ośrodka. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
 2. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb). Jest on zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiany do akceptacji Radzie Pedagogicznej.
 • Cele i zadania świetlicy
 1. Celem ogólnym jest zapewnienie uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców, opiekunów prawnych lub dojazdu do szkoły, zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
 2. Do zadań nauczyciela – wychowawcy świetlicy należy:

1) przygotowanie sali do zajęć,

2) zapisy dzieci do świetlicy na podstawie karty informacyjnej dziecka,

3) udział w posiedzeniach rad pedagogicznych,

4) zapoznanie się z nowościami pedagogicznymi i wdrażanie ich w pracy,

5) organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej i międzykoleżeńskiej pracy,

6) współpraca z rodzicami, pedagogami, psychologiem, wychowawcami klas, wychowawcami internatu,

7) kształcenie umiejętności werbalnej i pozawerbalnej komunikacji,

8) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

9) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,

10) poznawanie i troska o środowisko przyrodnicze,

11) stworzenie warunków do kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,

12) przeciwdziałanie i konsekwentne reagowanie na przejawy agresji i zachowań patologicznych

13) wykonywanie prac społeczno-użytecznych(sprzątanie miejsca pracy, naprawianie zabawek, dbanie o porządek w sali i szkole, pielęgnacja roślin),

14) budzenie wrażliwości na piękno dobra na podstawie literatury, słuchania bajek z płyt CD,

15) wyrabianie poczucia estetyki, poprzez funkcjonalne i estetyczne urządzanie sali,

16) uaktualnianie mini-galerii „Mali Artyści” i rozbudzanie inwencji twórczej,

17) rozwijanie inwencji muzycznych poprzez wyrabianie umiejętności słuchania  i śpiewania piosenek,

18) zespołowe przygotowywanie dekoracji okolicznościowych,

19) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

20) kształcenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków,

21) wspomaganie rozwoju w procesach wykonawczych motoryki małej i dużej,

22) współpraca z pielęgniarką szkolną,

23) zachęcanie dzieci do zabaw badawczych i konstrukcyjno- technicznych,

24) przyswajanie umiejętności z korzystania wybranych urządzeń technicznych,

25) zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

 • Założenia organizacyjne

Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godzinach od 6.30-15.30, a w piątek do 15.00

 1. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie wypełnienia karty informacyjnej dziecka.
 2. Odbiór dzieci ze świetlicy może być dokonywany wyłącznie przez osoby wymienione w karcie informacyjnej dziecka.
 3. W razie nieodebrania dziecka w czasie pracy świetlicy, dziecko zostanie oddane pod opiekę wychowawców do internatu SOSW w Tarnowskich Górach, a o fakcie tym zostanie powiadomiony Rodzic, Opiekun Prawny, Wychowawca i Dyrektor Szkoły.
 4. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica lub opiekuna prawnego dotycząca dziecka musi być przekazana w formie osobistej, telefonicznej lub pisemnej nauczycielowi-wychowawcy aktualnie pełniącemu dyżur w świetlicy.
 5. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci samodzielnie opuszczających świetlicę zobowiązani są każdorazowo poinformować o tym nauczyciela-wychowawcę świetlicy lub wypełnić odpowiednie oświadczenie jeśli samodzielne opuszczanie świetlicy ma charakter cykliczny.
 6. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy potwierdzając powyższe czynności własnoręcznym czytelnym podpisem.
 7. Opiekę nad uczniami w świetlicy szkolnej sprawują nauczyciele-wychowawcy świetlicy.
 8. Nadzór nad świetlicą sprawuje Dyrektor Szkoły.
 • Wychowankowie świetlicy
 • Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

1) wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;

2) korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;

3) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;

4) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;

5) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach;

6) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

7) korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

 1. Obowiązki uczestnika świetlicy Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

1) systematycznego udział w zajęciach,

2) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia nauczycielowi- wychowawcy pełniącemu aktualnie dyżur,

3) dbania o porządek i wystrój świetlicy,

4) poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,

5) kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu  w szkole, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,

6) przestrzegania regulaminu świetlicy.

 1. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez Dyrektora lub Wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.
 • Zasady przebywania w świetlicy szkolnej
 1. Świetlica to nasz drugi dom.
 2. Na zajęcia przychodzimy punktualnie.
 3. W świetlicy mówimy półgłosem.
 4. Dbamy o porządek i estetyczny wygląd.
 5. Szanujemy gry i zabawki.
 6. Szanujemy dobro wspólne i osobiste.
 7. Bierzemy udział w pracach użytecznych.
 8. Nie używamy brzydkich słów.
 9. Jesteśmy grzeczni i uprzejmi dla wszystkich.
 10. Uczymy się samodzielnej pracy.
 11. Starannie i sumiennie odrabiamy lekcje.
 • Wyróżnienia i kary.
 1. Pochwała udzielana w grupie przez Wychowawcę.
 2. Pochwała udzielona przez Dyrektora Szkoły.
 3. List pochwalny do rodziców lub opiekunów.
 4. Upomnienie udzielone przez wychowawcę.
 5. List do rodziców lub opiekunów zawiadamiający o nagannym zachowaniu się dziecka.
 6. Uwaga w zeszycie korespondencji.
 7. Zawieszenie w uczęszczaniu do świetlicy.
 • Dokumentacja świetlicy.
 1. Roczny plan pracy opiekuńczo –wychowawczej.
 2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
 3. Dziennik zajęć.
 4. Karty informacyjne dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.
 5. Semestralne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
 6. Regulamin świetlicy.