Internat ośrodka

Budynek internatu jest nowoczesnym obiektem w pełni przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wyposażony jest m.in. w nowoczesne windy, odpowiednie sanitariaty oraz przestronne korytarze i sale do zajęć dydaktyczno – wychowawczych, nie ma żadnych barier architektonicznych.


Internat wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, a dzieci objęte są opieką w dni nauki szkolnej. Obiekt usytuowany jest niedaleko centrum miasta Tarnowskie Góry. W odległości około 200 m. od internatu mieści się przystanek autobusowy, co pozwala na dobre połączenie komunikacyjne z miastem i dworcem PKP       i PKS. Teren internatu jest dobrze zagospodarowany i ogrodzony. Na tym terenie mieści się sad i boisko szkolne.


Internat zapewnia wszechstronny, harmonijny, rozwój każdego dziecka, przygotowuje         do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem. Internat wykonuje swoje zadania poprzez zespołową działalność rewalidacyjną wychowawców, psychologa i pedagoga oraz dyrekcji ośrodka.
Personel pedagogiczny stanowią wszyscy wychowawcy internatu, psycholog i pedagog ośrodka. Są to pracownicy posiadający pełne kwalifikacje do pracy z dzieckiem o obniżonej sprawności intelektualnej.
Podstawową jednostką organizacyjną w internacie jest grupa wychowawcza złożona z wychowanków, którzy z racji swojej niepełnosprawności, nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. Nad każdą grupą wychowawczą pieczę sprawuje dwoje wychowawców, każda grupa wychowanków przydzieloną ma uczelnię oraz szereg pokoi sypialnianych.
Wychowankowie internatu mają zapewnioną właściwą opiekę, objęci są procesem rewalidacji oraz procesem kształcenia zgodnie z zasadami oligofrenopedagogiki. Ponadto zapewnione jest wszelkie bezpieczeństwo dziecka i ochrona przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej. Dbamy o życzliwe traktowanie, swobodne wyrażanie myśli i poglądów, staramy się o warunki sprzyjające rozwijaniu wszelkich zainteresowań dziecka.
Wychowankowie mają także obowiązek realizowania obowiązku szkolnego i pracy nad powiększaniem swojej wiedzy i umiejętności. Dzieci powinny uczestniczyć w organizowanych zajęciach na terenie internatu, dbać o kulturę zachowania, mienie internatu i jego wygląd. Ponad to mają obowiązek unikania wszelkich nałogów, przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników ośrodka oraz w stosunku do swoich kolegów i koleżanek.
Formy i metody pracy opiekuńczo – wychowawczej i rewalidacyjnej z wychowankami, są dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci. Oddziaływania wychowawców względem wychowanka prowadzone są w ramach zajęć dydaktycznych i wychowawczych, min. zajęcia świetlicowe, kulturalno – oświatowe, teatralno – muzyczne, plastyczne, rekreacyjno – sportowe, higieniczno – porządkowe, logopedyczne i nauki własnej.
Duże znaczenie ma współpraca internatu ze środowiskiem lokalnym. Do udziału w procesie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, włączane są różne organizacje społeczne i instytucje działające na terenie Tarnowskich Gór. Do nich należą min. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji i wiele innych, które wspomagają funkcjonowanie naszego internatu.