Gimnazjum

 

Gimnazjum Specjalne funkcjonuje dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim,  wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Podstawa programowa obowiązująca w gimnazjum specjalnym jest taka sama, jak w szkołach masowych, jednak metody i formy pracy dostosowane są do potrzeb i możliwości każdego ucznia.

Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną gwarantuje wszystkim uczniom prawo do rozwoju we własnym tempie. O doborze uczniów do klas decydują ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Edukacja uczniów polega na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły z uwzględnieniem specyficznych form, metod pracy oraz zasad nauczania.

Kształcenie w tej szkole polega na wychowaniu i nauczaniu całościowym, zintegrowanym opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata.

Praca reawalidacyjno – wychowawcza opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, ustalonych dla każdego ucznia na podstawie szczegółowej oceny poziomu jego funkcjonowania. Programy te zawierają realne, szczegółowe cele i zadania, mieszczące się w strefie najbliższego rozwoju ucznia.

Do głównych zadań edukacyjnych szkoły należy:

– wyposażenie uczniów, w ramach posiadanych przez nich realnych możliwości, w takie umiejętności i wiadomości, aby mogli porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób werbalnie i pozawerbalnie,

– przygotowanie uczniów do maksymalnej niezależności życiowej w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb,

– kształtowanie zaradności ucznia w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu umiejętności i sprawności,

– umożliwienie uczniom uczestniczenia w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjęte formy współżycia, zachowując jednocześnie prawo do swojej inności.

Zgodnie z możliwościami psychofizycznymi, uzdolnieniami i zainteresowaniami uczniów, posiadaną bazą lokalową i wyposażeniem w sprzęt, a także przydatnością dla ucznia w przyszłości stworzyliśmy kilka kierunków edukacji technicznej: gotowanie, szycie, prace z papieru, zajęcia gospodarcze.

Nasi uczniowie korzystają z bogato wyposażonych gabinetów gospodarstwa domowego. Pod kierunkiem nauczycieli uczą się gotować, szyć, piec, by móc w przyszłości być pomocnymi w domu i w swoim środowisku lokalnym.

Integralną częścią edukacji procesu edukacji w szkole jest rewalidacja indywidualna wspomagająca rozwój dziecka w sposób korekcyjny, kompensacyjny i usprawniający. W naszej szkole odbywają się zajęcia rewalidacji indywidualnej: terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną, zajęcia logopedyczne, zajęcia komputerowe, zajęcia z techniki czytania i pisania. Celem wymienionych zajęć jest: rozwijanie i doskonalenie zmysłów, korekcja wad postawy, rozwijanie i doskonalenie mowy i innych systemów komunikowania, rozwijanie zainteresowań techniką komputerową, korygowanie niepożądanych społecznie zachowań, wspomaganie nauki czytania, pisania i liczenia itp.

W celu osiągnięcia w/w celów, w pracy z naszymi dziećmi stosujemy następujące metody i techniki pracy: Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,  Metody Alternatywnej Komunikacji min. piktogramy, Integracja Sensoryczna, Terapia przez zabawę.

Wszystkie cele i zadania szkoły realizowane są zgodnie z istniejącym Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki.

Absolwent naszego Gimnazjum to człowiek który:

– potrafi zaspokajać swoje podstawowe potrzeby życiowe,

– szanuje podstawowe wartości moralne, przejawia postawę tolerancji i akceptacji dla odmienności różnego typu,

– rozumie i akceptuje zachowania społecznie uznawane, posiada umiejętności oceny zachowań własnych i innych,

– jest wyposażony w podstawowe umiejętności związane z pełnieniem różnych ról życiowych,

– potrafi porozumiewać się z otoczeniem w sposób werbalny i pozawerbalny,

– posiada umiejętności i nawyki związane z higieną, kulturą osobista i estetyką otoczenia,

– posiada postawę proekologiczną,

– opanował umiejętności i wiadomości szkolne w zakresie możliwym do osiągnięcia.

– rozwija swoje zainteresowania, jest przygotowany do aktywnego i kulturalnego organizowania czasu wolnego,

– kultywuje tradycje miasta regionu, państwa, posiada szacunek dla symboli narodowych i religijnych.