NABÓR

Nabór kandydatów do szkół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na rok szkolny 2017/2018 trwa nabór uczniów do następujących typów szkół:

– Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna,

– Gimnazjum Specjalne nr 6,

– Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1,

– Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14 Specjalna.

Uwaga!

Szkoły nie prowadzą rekrutacji elektronicznej. Dokumenty należy składać  w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Strzelców Bytomskich 7 w Tarnowskich Górach.

 1. Kryteria rekrutacji do klas pierwszych wymienionych szkół wchodzących  w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach.

Szkoła Podstawowa nr 7  Specjalna

 Kryteria przyjmowania uczniów do szkoły:

 1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na etap edukacji w szkole podstawowej( niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i  niepełnosprawność sprzężona, autyzm).
 1. Wymagane dokumenty:
  1. wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły (według wzoru), Wniosek rodzica o przyjęcie do SP
  2. aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do szkoły specjalnej,
  3. karta zdrowia oraz informacje o specjalistycznym leczeniu dziecka,
  4. dwie fotografie legitymacyjne.

Gimnazjum nr 6 Specjalne

Kryteria przyjmowania uczniów do szkoły:

 1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na etap edukacji w gimnazjum (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i  niepełnosprawność sprzężona, autyzm ).

Do szkoły przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2. Wymagane dokumenty:

 1. wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły (według wzoru), Wniosek rodzica o przyjęcie do Gimnazjum
 2. aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do gimnazjum,
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 4. karta zdrowia oraz informacje o specjalistycznym leczeniu dziecka
 5. dwie fotografie legitymacyjne.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1

Kryteria przyjmowania uczniów do szkoły:

 1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na etap edukacji w szkole przysposabiającej do pracy (niepełnosprawność intelektualna  w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawność sprzężona, autyzm).

Do szkoły przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo ukończenia gimnazjum.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły (według wzoru),Wniosek rodzica o przyjęcie do SPdP
  2. aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
  3. świadectwo ukończenia gimnazjum,
  4. karta zdrowia oraz informacje o specjalistycznym leczeniu ucznia,
  5. dwie fotografie legitymacyjne.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14 Specjalna

Na rok szkolny 2017/2018 prowadzimy nabór do klasy I w zawodach:

 • kucharz,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Kryteria przyjmowania uczniów do szkoły:

 1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły zawodowej na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim i niepełnosprawność sprzężona).

Do szkoły przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo ukończenia gimnazjum.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie ucznia do szkoły(według wzoru), Wniosek rodzica o przyjęcie do ZSZ
  2. aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do szkoły zawodowej,
  3. świadectwo ukończenia gimnazjum,
  4. zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  5. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
  6. dwie fotografie legitymacyjne,

Internat  Ośrodka

Internat Ośrodka  zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla wychowanków od poniedziałku do piątku. Osoby zainteresowane pobytem dziecka w internacie składają wniosek o przyjęcie ucznia do internatu.

Komisja rekrutacyjna.

 1.  Do szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego uczniowie przyjmowani są na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor.
 3. Rekrutację do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, przeprowadza komisja rekrutacyjna, której przewodniczącym jest wicedyrektor. W skład komisji wchodzi pedagog i psycholog. Przewodniczący komisji może do niej włączyć  nauczycieli specjalistów lub wychowawców, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Do zadań komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:

–  analiza przedkładanych dokumentów pod względem zgodności  z wymaganiami,

–  prowadzenie rejestru przyjętych dokumentów,

–  sporządzenie listy kandydatów przyjętych do szkół,

–  informowanie kandydatów o decyzjach komisji.